فلوراید تراپی

پیشگیری بهتر از درمان است  فلوراید تراپی به منظور پیشگیری از پوسیدگی و نگهداری از دندان هاست مشکلات و  پوسیدگی دندان ها به تدریج از زمان کودکی و بهداشت نامناسب شکل می گیرد. فلوراید تراپی یک روش مناسب برای پیشگیری و کاهش پوسیدگی دندان در کودک است. فهرست مطالب اهمیت فلوراید تراپی فلورایدتراپی در کنترل […]

فلوراید تراپی ادامۀ مطلب »